Telefoonnummer:

06 10113799

E-mail address:

bandringaschildersbedrijf@hotmail.com

Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 - Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bandringa Schildersbedrijf hierna te noemen: “Ondernemer”, en een Wederpartij waarop Ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ondernemer, voor de uitvoering waarvan door Ondernemer derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Ondernemer en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ondernemer en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

ARTIKEL 2 - Aanbod
1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit
onmogelijk maken.

2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is geldig gedurende 3 weken na ontvangst.

3. Ondernemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten

4. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken.

5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvorming methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.


a) Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werk-
zaamheden zullen worden verricht;
b) Bij de prijsvormingmethode regie doet de Ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
De Ondernemer kan op verzoek van de Wederpartij een indicatie geven van de te verwachten uitvoerings- kosten door het noemen van een richtprijs.

 

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Wederpartij, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

 

ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de Ondernemer
1. De Ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

Algemene Voorwaarden Bandringa Schildersbedrijf
2. De Ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

3. De Ondernemer is verplicht de Wederpartij te wijzen op:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond
− onjuistheden in de door de Wederpartij verlangde constructies en werkwijzen;
− gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Wederpartij ter beschikking zijn
gesteld;
een en ander voor zover de Ondernemer deze gebreken of onjuistheden kende of redelijkerwijze behoorde te kennen.

4. De Ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.

5. De Ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

6. De Ondernemer vrijwaart de Wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere
door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

 

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de Wederpartij
1. De Wederpartij stelt de Ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

2. De Wederpartij zorgt er voor dat de Ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.

3. De Wederpartij verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

4. De Wederpartij dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de Ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de Wederpartij de Ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de Wederpartij de daarmee verband houdende schade en kosten aan de Ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6. De Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
− onjuistheden in de door de Wederpartij verlangde constructies en werkwijzen;
− gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
− gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van de Ondernemer om de Wederpartij te waarschuwen op grond van artikel 4 lid 3.

 

ARTIKEL 6 - Meer- en minderwerk
1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 2 lid 5 kan de Wederpartij nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.

2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.


ARTIKEL 7 - Overmacht
1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt .

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen , en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ondernemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ondernemer op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 

ARTIKEL 8 - Oplevering
1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de Ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.

2. Het werk is opgeleverd wanneer de Ondernemer aan de Wederpartij heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a) wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de Wederpartij van de Ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
b) wanneer de Wederpartij het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.


ARTIKEL 9 - Betaling in termijnen
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.

2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de Ondernemer zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de Wederpartij de bevoegdheid de verdere betaling van termijnen op te schorten.


ARTIKEL 10 - De eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de Ondernemer bij de Wederpartij de eindafrekening in.

2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.

4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer en/of minderwerk.

5. Indien de Ondernemer bij de prijsvormingsmethode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 6. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen twee weken na ontvangst van de rekening.


ARTIKEL 11 - Niet-nakoming van de betalingsverplichting
1. Indien de Wederpartij niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Is de niet tijdige betaling toegepast vanwege een vermeende klacht of gebrek aan de uitgevoerde werkzaamheden bij oplevering, is de Wederpartij slechts gerechtigd het bedrag in te houden betrekking hebbend op het betwiste gedeelte.

2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de Ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente als gevolg van artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De Ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de Ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de Wederpartij.

4. Indien de Wederpartij met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 9 in gebreke blijft, is de Ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de Wederpartij schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de Ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

5. De Ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de Wederpartij aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.


ARTIKEL 12 – Garantie, onderzoek en reclames
1. De door Ondernemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.


3. De Wederpartij komt geen aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ondernemer geen invloed op kan uitoefenen.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Ondernemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Ondernemer in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient Ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Ondernemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen.


7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Ondernemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bandringa Schildersbedrijf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegevens of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

 

Neem gerust contact op voor vrijblijvend advies

Neem contact op